HSK wǔ jí wán chénɡ jù zi

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan. 

 

HSK wǔ jí 

HSK 五 级 

wán chénɡ jù zi 

完  成    句 子 

wǒ men    hǎo jǐ ɡè    xiǎo shí    cān ɡuān le    ɡōnɡ yè zhán lǎn huì    de 

我 们     好  几 个    小   时     参  观   了    工   业 展   览  会     的 

 

_____________________________________________________________________