HSK wǔ jí ɡǎi cuò jù

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

HSK wǔ jí ɡǎi cuò jù

HSK 五 级 改  错 句

dà jiā zhènɡ zài tǎo lùn tǎo lùn nà ɡè wèn tí。

大 家       正   在  讨  论   讨   论  那  个  问  题。