HSK wǔ jí ɡǎi cuò jù--dá àn

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

dá àn dà jiā zhènɡ zài  tǎo lùn nà ɡè wèn tí。

答 案: 大  家   正     在    讨   论  那  个  问  题。