HSK sì jí cí huì

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

HSK  sì  jí  cí huì

HSK 四 级 词 汇 

【fù】  

【富】 〈 形  〉rich

  lì:tā shì zhōnɡ ɡuó de shǒu fù。

例:他 是     中       国  的    首  富。

【ɡǎi biàn】

【改  变  】〈动  〉change

 lì:zuì jìn tiān qì biàn huà hěn kuài,nǐ bié ɡǎn mào le。

例:最 近  天  气    变   化     很  快  ,你  别  感    冒   了 。