HSK  sì  jí   xuǎn chū zhènɡ què de cí--dá àn

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

dá àn:A,duǎn wén zài kāi shǐ jiù shuō “yù dào má fan de shí hou, qiān wàn yào xué huì děnɡ yi děnɡ, kàn yi kàn”,hé A yí zhì。

答  案:A,  短     文    在  开  始  就  说      “遇  到   麻  烦  的  时   候 ,    千    万    要   学  会     等    一  等  ,   看  一 看 ”, 和 A 一 致 。