HSK wǔ jí ɡǎi cuò jù---dá àn

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

HSK wǔ jí ɡǎi cuò jù---dá àn

HSK 五 级  改  错  句--- 答 案

lǎo shī zhènɡ zài jiào shì lǐ ɡēn tā tán huà。

老   师     正      在  教   室 里  跟  他  谈  话 。