HSK sì jí cí huì

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

HSK sì   jí  cí  huì

HSK 四 级 词 汇 

【ɡān bēi】 〈dònɡ〉

【 干  杯 】  〈  动  〉cheers

lì: zán men wéi dà jiā de yǒu yì ɡān bēi。

例:咱    们   为    大 家 的   友  谊  干  杯 。

【ɡān jìnɡ】〈xínɡ〉

【干   净  】  〈  形  〉clean

lì:  māma bǎ fánɡ jiān dǎ sǎo de hěn ɡān jìnɡ。

例: 妈妈    把   房    间   打  扫   的  很    干  净  。