HSK wǔ jí ɡǎi cuò jù---dá àn

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

dá àn:zhè xiē rì zi,wǒ yì zhí péi zhe tā。

答  案: 这  些 日子,我 一  直  陪  着  她。