HSK sì jí cí huì

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

HSK sì  jí  cí  huì

HSK四级词汇

【ɡǎn】 〈dònɡ〉

【 赶 】 〈  动  〉hurry

lì : bù hǎo yì si,wǒ xiān zǒu le,yīn wèi wǒ yào qù ɡǎn fēi jī。

例:不   好 意 思, 我    先   走  了, 因  为   我   要  去   赶   飞  机。

【ɡǎn】 〈dònɡ〉

【 敢 】 〈  动  〉dare

lì  : tā dǎ yǔ máo qiú hěn lì hɑi,wǒ bù ɡǎn hé tā dǎ。

 

例 :她 打  羽   毛     球  很  厉 害 ,我   不   敢  和 她 打。