HSK wǔ jí wán chénɡ jù zi

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan. 

 

 

HSK wǔ jí 

HSK 五 级 

wán chénɡ jù zi 

完  成    句 子 

wǒ    xué xí le    yǐ jīnɡ    zài    běi dà    sān ɡè yuè le 

我    学  习 了    已 经      在     北  大    三  个 月  了 

 

___________________________________________________