HSK wǔ jí wán chéng jù zi--dá àn

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan. 

 

 

HSK wǔ jí 

HSK 五 级 

wán chénɡ jù zi 

完  成    句 子 

 

dá àn : wǒ zài běi dà yǐ jīnɡ xué xí le sān ɡè yuè le 。 

答 案 : 我 在  北  大 已 经   学  习 了 三  个 月  了 。