HSK sì jí pái liè shùn xù

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan. 

 

 

HSK sì jí 

HSK 四 级 

shùn xù pái liè 

顺   序 排  列  

A  jìn zhǐ kāi chē 

A  禁  止  开  车  

B  sī jī zài hē ɡuò jiǔ hòu 

B  司 机 在  喝 过  酒  后  

C  ɡuó jiā de fǎ lǜ yǒu mínɡ què de ɡuī dìnɡ 

C  国  家  的 法 律 有  明   确  的 规  定