HSK sì jí pái liè shùn xù-dá àn

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan. 

 

 

HSK sì jí 

HSK 四 级 

shùn xù pái liè 

顺   序 排  列  

 

dá àn : CBA , C jù tí dào " ɡuī dìnɡ " , ér B 、 A shì ɡuī dìnɡ de nèi rónɡ , A jù shì B jù de jì xù , 

答 案 : CBA , C 句 提 到  " 规  定   " , 而 B 、 A 是  规  定   的 内  容   , A 句 是  B 句 的 继 续 ,

suó yǐ fànɡ zài B jù hòu miɑn 。 

所  以 放   在  B 句 后  面   。