HSK wǔ jí wán chénɡ jù zi

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan. 

 

 

HSK wǔ jí 

HSK 五 级 

wán chénɡ jù zi 

完  成    句 子 

wǒ    xiǎnɡ bù qǐ lái    yì shí    zài    nǎ ér    tā    jiàn ɡuo 

我    想    不 起 来     一 时     在     哪 儿    他    见   过  

 

________________________________________________________