HSK wǔ jí wán chéng jù zi--dá àn

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan. 

 

HSK wǔ jí 

HSK 五 级 

wán chénɡ jù zi 

完  成    句 子 

 

dá àn : wǒ yì shí xiǎnɡ bù qǐ lái zài nǎ ér jiàn ɡuò tā 。 

答 案 : 我 一 时  想    不 起 来  在  哪 儿 见   过  他 。