HSK sì jí pái liè shùn xù

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan. 

 

HSK sì jí 

HSK 四 级 

shùn xù pái liè 

顺   序 排  列  

A  rànɡ měi lì de " dì qiú mǔ qīn " shānɡ xīn liú lèi 

A  让   美  丽 的 " 地 球  母 亲  " 伤    心  流  泪  

B  qǐnɡ dà jiā bǎo hù hǎo zhōu wéi de huán jìnɡ 

B  请   大 家  保  护 好  周   围  的 环   境   

C  bú yào luàn rēnɡ lā jī 

C  不 要  乱   扔   垃 圾