HSK sì jí pái liè shùn xù-dá àn

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan. 

 

HSK sì jí 

HSK 四 级 

shùn xù pái liè 

顺   序 排  列  

 

dá àn : BCA , B jù shì zhěnɡ ɡè jù zi de zhǔ tí , C jù shì jù tǐ cuò shī ,  

答 案 : BCA , B 句 是  整    个 句 子 的 主  题 , C 句 是  具 体 措  施  , 

A jù shì jǐn jiē zhe C jù shuō de 。

A 句 是  紧  接  着  C 句 说   的 。