HSK wǔ jí wán chénɡ jù zi

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan. 

 

HSK wǔ jí 

HSK 五 级 

wán chénɡ jù zi 

完  成    句 子 

wǒ men    bān    shì jiè    tónɡ xué    lái zì    ɡè dì 

我 们     班     世  界     同   学     来  自    各 地 

 

_______________________________________________________