HSK wǔ jí ɡǎi cuò jù---dá àn 

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

HSK wǔ jí ɡǎi cuò jù dá àn 

HSK 五 级 改  错  句 答  案 

dá àn : tā mínɡ tiān yě yào qù tài shān 。 

答 案 : 他    明   天   也   要  去  泰   山   。