HSK wǔ jí ɡǎi cuò jù

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

 

HSK wǔ jí ɡǎi cuò jù

HSK 五 级 改  错  句

wǒ cónɡ xiǎo ɡēn nǎi nɑi  yì  qǐ   xiānɡ xiɑ  zhù zài 。 

我     从     小    跟     奶  奶   一 起    乡    下     住   在  。