HSK wǔ jí ɡǎi cuò jù---dá àn

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

dá àn : wǒ cónɡ xiǎo ɡēn nǎi nɑi yì qǐ zhù zài xiānɡ xiɑ 。 

答 案 :  我    从     小     跟    奶  奶  一 起 住  在   乡     下  。