HSK wǔ jí ɡǎi cuò jù

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

HSK wǔ  jí  ɡǎi cuò jù

HSK  五 级  改  错  句

wǒ chánɡ chánɡ dú zì zuò zài chuānɡ qián qīnɡ chén 。 

我      常        常    独  自 坐    在     窗        前     清     晨   。