HSK wǔ jí ɡǎi cuò jù---dá àn

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

dá àn : qīnɡ chén wǒ chánɡ chánɡ dú zì  zuò zài chuānɡ qián 。 

答 案 :   清     晨     我      常       常      独 自  坐   在       窗      前 。