HSK wǔ jí ɡǎi cuò jù

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

HSK wǔ jí ɡǎi cuò jù

HSK 五 级 改 错 句

lǎo shī zài jiào shì lǐ zhènɡ ɡēn tā tán huà 。 

老  师   在  教   室  里    正    跟   他  谈  话  。