HSK wǔ jí ɡǎi cuò jù---dá àn

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

dá àn : lǎo shī zhènɡ zài jiào shì lǐ ɡēn tā tán huà 。 

答 案 : 老    师    正      在  教   室  里 跟  他 谈  话  。