HSK wǔ jí wán chénɡ jù zi

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan. 

 

HSK wǔ jí 

HSK 五 级 

wán chénɡ jù zi 

完  成    句 子 

wǒ    de    shì lì    yuè lái yuè    xiàn zài    chà 

我    的    视  力    越  来  越     现   在     差  

 

____________________________________________________