HSK sì jí cí huì 2

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan. 

 

HSK sì jí cí huì 

HSK 四 级 词 汇  

【 fàn diàn  f à  n di à  n 〈 mínɡ 〉 restaurant

【 饭  店   】   f à n di à n 〈 名   〉 restaurant

lì : zhè shì yì jiā hěn ɡāo jí de fàn diàn , suó yǐ lǐ miàn de cài yě tè bié ɡuì 。 

例 : 这  是  一 家  很  高  级 的 饭  店   , 所  以 里 面   的 菜  也 特 别  贵  。