HSK wǔ jí wán chénɡ jù zi

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan. 

 

HSK wǔ jí 

HSK 五 级 

wán chénɡ jù zi 

完  成    句 子 

mā mɑ    de    huà    tīnɡ bú jìn    qù    tā    yí jù    yě 

妈 妈    的    话     听   不 进     去    他    一 句    也 

 

____________________________________________________________