HSK wǔ jí wán chéng jù zi--dá àn

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan. 

 

HSK wǔ jí 

HSK 五 级 

wán chénɡ jù zi 

完  成    句 子 

 

dá àn : mā mɑ de huà tā yí jù yě tīnɡ bú jìn qù 。 

答 案 : 妈 妈 的 话  他 一 句 也 听   不 进  去 。