HSK sì jí cí huì 1

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan. 

 

HSK sì jí cí huì 

HSK 四 级 词 汇  

【 fǎn duì 】  f ǎ  n du ì  〈 dònɡ 〉 oppose

【 反  对  】  f ǎ n du ì 〈 动   〉 oppose

lì : kāi shǐ fù mǔ dōu fǎn duì wǒ lái zhōnɡ ɡuó liú xué , bú ɡuò hòu lái tā men yòu tónɡ yì le 。 

例 : 开  始  父 母 都  反  对  我 来  中    国  留  学  , 不 过  后  来  他 们  又  同   意 了 。