HSK wǔ jí ɡǎi cuò jù

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

HSK wǔ jí ɡǎi cuò jù

HSK 五 级 改  错  句

 

dà jiā zhèng zài tǎo lùn tǎo lùn nà gè wèn tí.

大 家     正    在   讨   论  讨   论  那  个  问 题。