HSK wǔ jí ɡǎi cuò jù---dá àn

 Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

dá àn:  dà jiā zhèng zài tǎo lùn tǎo lùn nà gè wèn tí.

答 案:大 家     正    在   讨  论    讨 论  那  个   问  题。