HSK sì jí cí huì

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

HSK sì   jí  cí  huì

HSK 四 级 词 汇

【干杯】 gān bēi〈动〉cheers

 Lì:  zán men wéi dà jiā de yǒu yì gān bēi.

例:咱    们    为  大  家 的  友  谊  干  杯。

 

【干净】 gān jìng〈形〉clean

 Lì:  mā mā bǎ fáng jiān dǎ sǎo de hěn gān jìng.

例:妈   妈  把   房   间   打  扫   的   很   干   净。