HSK wǔ jí ɡǎi cuò jù

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

HSK wǔ jí ɡǎi cuò jù

HSK 五 级 改 错 句

 dà jiā zhèng zài tǎo lùn tǎo lùn nà gè wèn tí.

大  家   正      在  讨   论   讨  论  那  个  问   题。