HSK wǔ jí ɡǎi cuò jù---dá àn

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

HSK wǔ jí ɡǎi cuò jù

HSK 五 级 改 错 句

Dá àn: dà jiā zhèng zài tǎo lùn nà gè wèn tí.

答 案:大 家     正    在 讨   论  那  个   问  题。