HSK sì jí cí huì

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

HSK  sì  jí  cí  huì

HSK 四 级 词 汇

【改变】 gǎi biàn〈动〉change

lì:      Zuì  jìn tiān qì biàn huà hěn kuài, nǐ bié gǎn mào le.

例:  最 近   天   气  变   化    很    快,你 别   感    冒  了。