HSK sì jí pái liè shùn xù

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan. 

 

HSK sì jí 

HSK 四 级 

shùn xù pái liè 

顺   序 排  列  

A  qīn qi men yí ɡè jiē yí ɡè dì ɡuò lái 

A  亲  戚 们  一 个 接  一 个 地 过  来  

B  ɡuò nián shí wǒ jiā tè bié rè nɑo 

B  过  年   时  我 家  特 别  热 闹  

C  zhěnɡ ɡè fánɡ jiān dōu zuò mǎn le rén 

C  整    个 房   间   都  坐  满  了 人