HSK sì jí pái liè shùn xù-dá àn

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan. 

 

HSK sì jí 

HSK 四 级 

shùn xù pái liè 

顺   序 排  列  

 

dá àn : BAC , B jù shì jiè shào le dì diǎn hé shí jiān , A jù shì B jù de “ rè nɑo ” de biǎo xiàn , 

答 案 : BAC , B 句 是  介  绍   了 地 点   和 时  间   , A 句 是  B 句 的 “ 热 闹  ” 的 表   现   ,

C jù shì A jù de jié ɡuǒ 。 

C 句 是  A 句 的 结  果  。