HSK wǔ jí wán chénɡ jù zi

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan. 

 

HSK wǔ jí 

HSK 五 级 

wán chénɡ jù zi 

完  成    句 子 

mā mɑ    yì zhuō zi    de    qīn shǒu    zuò le    fàn cài 

妈 妈    一 桌   子    的    亲  手      做  了    饭  菜  

 

___________________________________________________