HSK sì jí pái liè shùn xù-dá àn

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan. 

 

HSK sì jí 

HSK 四 级 

shùn xù pái liè 

顺   序 排  列  

dá àn : CAB , C jù tí dào le " bù jǐn " , A jù tí dào le " ér qiě " , shuō mínɡ shì dì jìn de , 

答 案 : CAB , C 句 提 到  了 " 不 仅  " , A 句 提 到  了 " 而 且  " , 说   明   是  递 进  的 , 

B jù duì qián miɑn zuò le zǒnɡ jié 。 

B 句 对  前   面   做  了 总   结  。