HSK wǔ jí wán chénɡ jù zi

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan. 

 

HSK wǔ jí 

HSK 五 级 

wán chénɡ jù zi 

完  成    句 子 

xiǎo māo    de    jīnɡ měi de    xiànɡ liàn    bó zi    shànɡ    ɡuà le    yí chuàn 

小   猫     的    精   美  的    项    链      脖 子    上       挂  了    一 串    

 

_________________________________________________________________