HSK wǔ jí ɡǎi cuò jù

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan. 

 

 

HKS wǔ jí 

HKS 五 级 

ɡǎi cuò jù 

改  错  句 

tā pínɡ shí bù zěn yànɡ ài shuō xiào 。 

他 平   时  不 怎  样   爱 说   笑   。 

                             

______________________________________