HSK wǔ jí ɡǎi cuò jù

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

HSK wǔ jí ɡǎi cuò jù

HSK 五  级 改  错 句

dà jiā zhèng zài tǎo lùn tǎo lùn nà gè wèn tí.

大  家     正    在   讨 论   讨   论  那  个  问 题。