HSK wǔ jí ɡǎi cuò jù

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

HSK wǔ jí ɡǎi cuò jù

HSK 五 级 改   错 句

dà jiā  zhèng zài  tǎo lùn  tǎo lùn  nà gè  wèn tí.

大 家     正      在   讨   论   讨   论    那 个   问 题。