HSK wǔ jí ɡǎi cuò jù---dá àn

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

HSK wǔ jí ɡǎi cuò jù---dá àn

HSK 五 级 改   错 句--- 答 案

dà jiā  zhèng zài    tǎo lùn  nà gè  wèn tí.

大 家     正      在     讨   论   那 个   问  题。