HSK wǔ jí wánchéng jùzi

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

HSK wǔ  jí wán chéng  jù  zi

HSK 五  级 完      成      句 子

dì dì     chuān zhe      jiù   yī fu      nà jiàn    qù nián     chuān guò de

弟弟       穿      着        旧  衣服       那  件     去   年          穿     过   的