HSK wǔ jí wán chéng jù zi---dá àn

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

HSK wǔ  jí wán chéng  jù  zi---dá àn

HSK 五  级 完      成      句 子   答 案

dì dì chuān zhe  nà jiàn  qù nián chuān guò de jiù  yī fu.

弟弟   穿      着    那  件    去   年     穿      过   的  旧 衣 服。