HSK sì jí cí huì

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan. 

 

HSK sì jí cí huì 

HSK 四 级 词 汇  

【 fánɡ dōnɡ 】  f á  ng d ō  ng 〈 mínɡ 〉 landlord

【 房   东   】  f á ng d ō ng 〈 名   〉 landlord

lì : wǒ de fánɡ dōnɡ shì ɡè hěn hǎo de rén , tā hěn wēn róu 。 

例 : 我 的 房   东   是  个 很  好  的 人  , 他 很  温  柔  。