HSK sì jí cí huì

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan. 

 

HSK sì jí cí huì 

HSK 四 级 词 汇  

【 fánɡ jiān 】  f á  ng ji ā  n 〈 mínɡ 〉 room

【 房   间   】  f á ng ji ā n 〈 名   〉 room

lì : wǒ zū de fánɡ zi yí ɡònɡ yǒu 2 ɡè fánɡ jiān 。 

例 : 我 租 的 房   子 一 共   有  2 个 房   间   。