HSK sì jí cí huì

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan. 

 

HSK sì jí cí huì 

HSK 四 级 词 汇  

【 fànɡ 】  f à  ng 〈 dònɡ 〉 put

【 放   】  f à ng 〈 动   〉 put

lì zi : zhè bēi kā fēi wànɡ jì fànɡ tánɡ le , yóu diǎn kǔ 。 

例 子 : 这  杯  咖 啡  忘   记 放   糖   了 , 有  点   苦 。